Εγκύκλιοι

Εγκύκλιοι - Διευκρινιστικά Έγγραφα, Νόμοι, Πρ. Διατάγματα και Καν. Αποφάσεις ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ κατά θεματικές ενότητες.

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (Με Ειδικά Μαθητικά Δελτία – ΕΜΔ – και μισθωμένα οχήματα)
 
Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167Α) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (άρθρο 2 παρ. 9).
 
Ν.2621/1998 (ΦΕΚ 136Α) «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των ΤΕΙ» (άρθρο 2 παρ. 24 περ. δ).
 
Ν.2446/1996 (ΦΕΚ 276Α) «Έργο των ειδικών τουριστικών λεωφορείων» (άρθρο 1).
 
Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α) «Κύρωση κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (άρθρο 83.
 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (άρθρο 186 ΤΟΜΕΑΣ Η περ. 21) «Μεταφορά αρμοδιότητας μεταφοράς μαθητών στις Περιφέρειες».
 
Ν.3887/2010 (ΦΕΚ 174Α) άρθρο 16, Παράταση συμβάσεων μεταφοράς μαθητών 2009 – 2010.
 
Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66Α) (άρθρο 49 παρ. 6), σχετικά με τις ρυθμίσεις του άρθρου 16 του Ν.3887/2010 (περί παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών 2009 – 2010).
 
Ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180Α) (άρθρο 70) Παράταση συμβάσεων μεταφοράς μαθητών 2010 – 2011.
 
Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14Α) Άρθρο 2 παράγραφος 8 (νομιμότητα δαπανών).
 
Ν.4053/2012 (ΦΕΚ 44Α) Άρθρο 34 Παράταση συμβάσεων μεταφοράς μαθητών.
 
Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α) Άρθρο 8 παράγραφος 8 (συμβάσεις μεταφοράς μαθητών).
.
Ν.4089/2012 (ΦΕΚ 206Α) Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (Α 171)", Μεταφορά αρμοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις.
 
Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185Α) άρθρο 100 «παράταση συμβάσεων 2013 - 2014».
 
Κοινή Υπουργική Απόφαση 24001/2013 (ΦΕΚ 1449Β)  «Μεταφορά μαθητών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης από τις Περιφέρειες» (σε κωδικοποίηση), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την ΚΥΑ 40701/2013 (ΦΕΚ Β2561), με το Ν.4182/2013 (Α 185) άρθρο 101, με την ΚΥΑ 32807/2014 (Β 2375) και με την ΚΥΑ 31636/2015 (Β 1931).
 
Υπουργείο Εσωτερικών Εγκύκλιος 19, υπ' αρίθ. 36537/12-9-2013 «Διαδικασία και Προϋποθέσεις παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2013 - 2014 μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών».
.
Υπουργείο Εσωτερικών Εγκύκλιος 28662/15-7-2013 «Μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2013 - 2014, σύμφωνα με την ΚΥΑ 24001/11-6-2013 (1449 Β)».
.
Ν. 4208/2013 (ΦΕΚ 252Α) άρθρο 24.
Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29Α) άρθρα 29 και 43.
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α 108/10-9-2016) Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για τη σχολική χρονιά 2015-2016.
.
ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ (ΔΩΡΕΑΝ) ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΤΩΝ ΚΤΕΛ ΑΕ ΚΑΙ ΚΤΕΛ.
 
ΓΕΝΙΚΑ

Π.Υ.Σ. 99/1990 (ΦΕΚ 109Α/23-8-1990) «Κατάργηση των δελτίων ελευθέρας κυκλοφορίας και μειωμένης τιμής εισιτηρίων στις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες με λεωφορεία».
 
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Εγκύκλιος Β-59340/4509/12-11-2002 «Ελεύθερη μετακίνηση Βουλευτών και Ευρωβουλευτών».
 
Ν.2018/1992 (ΦΕΚ Α33/27-2-1992) άρθρο 10 «Ελεύθερη κυκλοφορία αστυνομικού και πυροσβεστικού προσωπικού, αγροφυλάκων και αρχιφυλάκων της αγροφυλακής».
 
N.2329/1995 (ΦΕΚ Α172/22-8-1995) άρθρο 11 παράγραφος 7 «Ελεύθερη κυκλοφορία του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος».
 
Ν.3454/2006 (ΦΕΚ Α75/7-4-2006) άρθρο 6 ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ.
 
Ν.3670/2008 (ΦΕΚ Α117/20-6-2008) άρθρο 4 παράγραφος 1 «Θέματα πολεμικών συνταξιούχων και αναπήρων ειρηνικής περιόδου».
 
Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195Α/6-9-2011) άρθρο 1 παρ. 2, άρθρο 53 παρ. 1 περ. γ και άρθρο 81 παρ. 42 «Παροχή διευκολύνσεων στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψήφιους διδάκτορες για τις μετακινήσεις τους σε όλη τη διάρκεια του έτους».
 
Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.5/114196/Β3/2011 (ΦΕΚ 2234Β/4-10-2011) «Διευκολύνσεις στις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς των φοιτητών των ΑΕΙ».
 
Απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύω Α-18682/1798/6-5-2010 «Τύπος Δελτίου Φοιτητικού και Μαθητικού εισιτηρίου και χρώμα αυτών», όπως συμπληρώθηκε με την υπ' αριθ. Α51887/3898/27-8-2015 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
 
Διυπουργική Απόφαση 21580/ΕΓΔΕΚΟ2784/2009 (ΦΕΚ Β799/29-4-2009) «Καθορισμός μειωμένου κομίστρου σε ΕΘΕΛ, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ, ΑΜΕΛ, ΤΡΑΜ και ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ (ΤΡΑΙΝΟΣΕ)».
 
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, έγγραφο Β/36697/903/13-1-2000 «Δικαίωμα μεταφοράς μαθητών ιδιωτικών Τ.Ε.Ε. με μειωμένο εισιτήριο».
 
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, έγγραφο Α-35213/1010/17-1-1996 «Για τους καταρτιζόμενους στα ΙΕΚ».
 
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, έγγραφο Α/15885/430/10-7-1998 «Συγκοινωνιακές παροχές σε φοιτητές εξωτερικού».
 
Απο απόφαση κομίστρου ΚΤΕΛ ΑΕ και ΚΤΕΛ, Κεφάλαιο Γ άρθρο 6 (παράγραφοι 7 και 8) «παροχή εκπτώσεων από το συγκοινωνιακό φορέα και κόμιστρο παιδιών».
 
ΚΟΜΙΣΤΡΑ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
 
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, Εγκύκλιος 30325/1236/21-11-1986 «Ενημέρωση του επιβατικού κοινού για την εφαρμογή του Ν.1214/81 και της απόφασης 91550/191/86» (επιβολή προστίμου σε επιβάτες).
 
Απόφαση Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών 91550/191/1986 (ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986) «Καθορισμός τύπου πράξης επιβολής προστίμου και λεπτομερειών εφαρμογής του Ν.1214/1981».
 
Από απόφαση κομίστρου ΚΤΕΛ ΑΕ και ΚΤΕΛ άρθρο 8 παράγραφος 2 «Κυρώσεις σε επιβάτες χωρίς εισιτήριο».
 
Απόφαση Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών 35653/1968/1987 (ΦΕΚ 616/Β/18-10-1987) «Καθιέρωση ζωνικού συστήματος κομίστρου στις αστικές γραμμές των αστικών ΚΤΕΛ και του ΡΟΔΑ».
 
Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών 38790/1755/1988 (ΦΕΚ 766/Β/20-10-1988) «Καθορισμός επιβαρυμένου εισιτηρίου στις αστικές γραμμές των Αστικών ΚΤΕΛ και του ΡΟΔΑ και προμήθεια Πρακτόρων κ.λπ. από πώληση εισιτηρίων».
 
Απόφαση Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών 20831/1812/1989 (ΦΕΚ 440/Β/89), Τροποποίηση της 38790/1755/1988 όμοιας.
 
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, έγγραφο 25258/622/29-4-2002 «Διακίνηση Ταχυδρομικών αντικειμένων από τα ΚΤΕΛ».
 
Απόφαση Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Β οικ. 69088/4971/2015 (Β 2498) «Καθορισμός των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. της χώρας».
Ν. 4313/2014, άρθρο 25 (ΦΕΚ Α 261) Ρυθμίσεις σχετικά με τη διάθεση και τον έλεγχο κομίστρου στα μέσα μεταφοράς.
 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
 
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εγκύκλιος Β4/55881/5940/5-12-2011 «Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων, όσον αφορά στους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της Οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου», συμπληρωματικά δικαιολογητικά - διευκρινίσεις.
 
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εγκύκλιος Β/59998/6148/22-12-2011 «Συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009».
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εγκύκλιος Β/οικ. 23155/1824/11-4-2014 "Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για την απόδειξη της εγκατάστασης".
 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά στους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της Οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου.
 
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Εγκύκλιος Β-66272/6175/24-12-2001 Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών και της αμοιβαίας αναγνώρισης των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που διευκολύνουν την πραγμάτωση του δικαιώματος εγκαταστάσεως των μεταφορέων αυτών στον τομέα των εσωτερικών και διεθνών μεταφορών».
Δικαιολογητικά απόκτησης άδειας οδικού μεταφορέα φυσικών και νομικών προσώπων.
 
Π.Δ. 346/2001 (Α 233) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των Οδηγιών 96/26ΕΚ και 98/76ΕΚ του Συμβουλίου «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών και αμοιβαίας αναγνώρισης των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που διευκολύνουν την πραγμάτωση του δικαιώματος εγκαταστάσεως των μεταφορέων αυτών στον τομέα των εσωτερικών και διεθνών μεταφορών».
.
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Εγκύκλιος Β/οικ.6707/509/12/10-2-2012 "Διαφοροποίηση της διαδικασίας εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε.) οδικών μεταφορέων".
.
Νόμος 3710/2008 (Α 216) άρθρο 19 Επέκταση επαγγέλματος οδικού μεταφορέα.
.
Νόμος 3185/2003 (Α 229) άρθρο 20 παράγραφος 10 "Άδεια μεταφορέα τέκνων μετά την ενηλικίωσή τους που απέκτησαν Λ.Δ.Χ. λόγω γονικής παροχής ή κληρονομιάς".
.
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Εγκύκλιος Γ5/οικ.15199/1400/13-3-2009 "Διευκρινίσεις για τα άρθρα 15 και 19 του Ν.3710/2008 (Κυρώσεις για παράνομη μεταφορά ραδιενεργών υλικών και απόδειξη της ιδιότητας της Ελληνικής καταγωγής ομογενούς τρίτης χώρας για απόκτηση αυτοκινήτου Δ.Χ. αντίστοιχα)".
.
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εγκύκλιος Β4/9692/1076/19-3-2012 "Προσωρινή λειτουργία μεταφορικής επιχείρησης".
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εγκύκλιος Γ450/οικ.32084/2490/28-5-2014 "Αποδοχή της υπ' αριθ. 405/2013 Γνωμοδότησης του Γ' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για μη δυνατότητας έκδοσης άδειας μεταφορέα σε τουριστικό γραφείο φυσικού προσώπου μη κοινοτικής χώρας ή σε υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας με έδρα μη κοινοτική χώρα".
Ν. 4313/2014 (Α 261) άρθρο 28 "Χορήγηση ΠΕΙ ή ΠΕΕ για παλαιούς μεταφορείς".
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εγκύκλιος Β1/οικ 63961/3213/20-10-2015 "Σοβαρές παραβάσεις κοινοτικών κανόνων του Καν. 1071/2009/ΕΚ για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα".
 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΖΩΩΝ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΤΕΛ ΑΕ και ΚΤΕΛ
 
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εγκύκλιος Β-οικ.43932/3382/23-7-2014 "Διευκρινίσεις αναφορικά με τις μετακινήσεις σκύλων οδηγών τυφλών και αναπήρων".
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εγκύκλιος Β-276/31/14/31-1-2014 "Διευκρινίσεις αναφορικά με τις μετακινήσεις ζώων συντροφιάς με τη χρήση λεωφορείων ΔΧ των ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε.".
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εγκύκλιος Β/41804/4443/13-9-2011 «Διευκρινήσεις σχετικά με τις μετακινήσεις ζώων συντροφιάς με τη χρήση λεωφορείων ΚΤΕΛ Α.Ε.».
 
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, Εγκύκλιος Γ456/24723/1861/04/7-5-2004 «Εγκύκλιος που αφορά τις μετακινήσεις ζώων συντροφιάς».
 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εγκύκλιος 218524/7-4-2004 «Υγειονομικοί όροι που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς» (Εφαρμογή κανονισμού (ΕΚ) 998/2003).
 
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, Εγκύκλιος Β-34143/3107/14-6-2005, «Μεταφορά Κατοικίδιων Ζώων».
 
Υπουργείο Υγείας έγγραφο Δ.ΥΓ1γ/Γ.Π./65626/11-10-2006 «Μεταφορά ζώων με τα λεωφορεία των υπεραστικών και αστικών συγκοινωνιών».
.
Νόμος 4039/2012 (ΦΕΚ 15Α) "Για τα δεσποζόμενα ζώα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, κ.λπ." άρθρα 10 και 21, Μετακίνηση και μεταφορά ζώων συντροφιάς - Διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα.
.
Ν. 4235/2014 (Α 32) άρθρο 46 παρ. 7α "Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 10 Ν.4039/2012"".
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
Α - ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΑ ΚΤΕΟ Λ.Δ.Χ.
 
Νόμος 4070/2012 (ΦΕΚ 82Α) άρθρο 118.
 
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εγκύκλιος 18208/1977/12-4-2012 «Κατάργηση προσκόμισης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας του ΟΑΕΕ στα ΚΤΕΟ».
.
Ο.Α.Ε.Ε., Εγκύκλιος ΔΙΕΣ/Φ13/33/33420/8-5-2012 "Κατάργηση της βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας ως δικαιολογητικού για τεχνικό έλεγχο σε ΚΤΕΟ".
.
Β - ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ή ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ Λ.Δ.Χ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΤΕΛ (ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ)
.
Νόμος 4313/2014 (ΦΕΚ Α261) άρθρο 29 παρ. 1.
 
Π.Ε.Ι. (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΩΝ)
 
Π.Δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112Α/18-6-2008) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, "σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, γαι την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/1985 του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου", όπως η οδηγία αυτή τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 2004/66/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2004 και 2006/103/ΕΚ της 20ης Νοεμβρίου 2006».
 
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, Εγκύκλιος 11092/1399/17-3-2009 «Κοινοποίηση ΦΕΚ "Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 74/2008 (ΦΕΚ 112Α), για την αρχική επιμόρφωση ορισμένων κατηγοριών οδηγών οδικών οχημάτων"».
.
Απόφαση 72048/9666/2008 (ΦΕΚ 216Β/9-2-2009) "Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 74/2008 (ΦΕΚ 112Α) αναφορικά με τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς επιβατών".
.
Απόφαση 45990/5584/2009 (ΦΕΚ 1782Β/26-8-2009) "Συμπλήρωση - τροποποίηση της υπ' αριθ. οικ. 72048/9666/08/26-1-2009 «Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του π. δ/τος 74/2008 (ΦΕΚ 112Α) αναφορικά με τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς επιβατών (ΦΕΚ 216Β)»".
μ
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, Εγκύκλιος 47067/5753/9-9-2009, ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ΦΕΚ 1782/Β/2009 "Συμπλήρωση - τροποποίηση της υπ' αριθ. οικ. 72048/9666/08/26-1-2009 «Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του π. δ/τος 74/2008 (ΦΕΚ 112Α) αναφορικά με τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς επιβατών (ΦΕΚ 216Β)»".
 
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, Εγκύκλιος οικ. 62617/7658/24-11-2009 «Δυνατότητα απόκτησης ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης».
 
Νόμος 3897/2010 (ΦΕΚ 208Α) άρθρο 9 «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 74/2008» (ΦΕΚ 112Α) "Αρχική επιμόρφωση και περιοδική κατάρτιση οδηγών μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων".
 
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εγκύκλιος Π110/41561/4065/7-9-2011 «Περί απόκτησης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)».
.
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εγκύκλιος Π110/6163/843/1-2-2012 «Περί απόκτησης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)».
 
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εγκύκλιος 877/133/5-1-2012 «Πρακτική εξέταση υποψήφιου οδηγού Π.Ε.Ι.».
 
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εγκύκλιος Π110/55513/5734/22-12-2011 (ορθή επανάληψη 4-1-2012) «Περί εφαρμογής Μ.Σ.Θ.Ε.Π.Ε.Ι.».
 
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εγκύκλιος Π110/18514/1980/16-4-2013 «Περί απόκτησης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) από κατόχους οδηγούς πριν και μετά τις καταληκτικές ημερομηνίες εφαρμογής της οδηγίας, ύψος καταβολής εξέταστρου και λοιπών εισφορών υπέρ τρίτων».
 
Νόμος 4199/2013 (ΦΕΚ 216Α) άρθρο 103 «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 74/2008» (παράταση προθεσμίας κατάρτισης οδηγών λεωφορείων που έλαβαν άδεια οδήγησης προ της 9-9-2008 μέχρι 9-3-2014).
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εγκύκλιος Π110/65976/10490/12-11-2014 "Καθυστέρηση έκδοσης αδειών οδήγησης με την αναγραφή του κωδικού «95», ο οποίος πιστοποιεί την κατοχή Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)".
 
ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, έγγραφο 68023/8491/27-11-2007 «Υποχρέωση χρήσης ζωνών ασφαλείας».
 
Απόφαση Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Α-8731/687/2008 (ΦΕΚ 770/Β/30-4-2008), Τροποποίηση διατάξεων της υπ' αριθ. Αοικ.71368/6146/2004 (Β1894) όμοιας «Περί εφοδιασμού δια ζωνών ασφαλείας αυτοκινήτων οχημάτων που μεταφέρουν νήπια, μαθητές στοιχειώδους και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».
 
Απόφαση Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Α-οικ.71368/6146 (ΦΕΚ 1894/Β/22-12-2004) «Περί εφοδιασμού δια ζωνών ασφαλείας αυτοκινήτων οχημάτων που μεταφέρουν νήπια, μαθητές στοιχειώδους και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».
 
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, Εγκύκλιος 68609/7995/2006/3-1-2007 «Κοινοποίηση απόφασης Υπουργών Οικονομίας και  Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με τη χρήση της ζώνης ασφαλείας και των συστημάτων συγκράτησης σε οχήματα».
 
Κ.Υ.Α. 43917/5066/4-10-2006 (ΦΕΚ Β/1468/2006) «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2003/20/ΕΚ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2003, σχετικά με την υποχρεωτική χρησιμοποίηση ζωνών ασφαλείας και συστημάτων συγκράτησης για παιδιά στα οχήματα».
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εγκύκλιος ΦΑ2/57892/3788/21-10-2014 "Μεταφορά μαθητών με υπεραστικά - ημιαστικά και τουριστικά λεωφορεία" (σχετικά με την αναγραφή στην άδεια των συστημάτων συγκράτησης, κ.λπ.).
 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
 
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, Εγκύκλιος Β/75187/6817/01/21-12-2001 Αποστολή του Ν.2963/2001 (Α 268) «Οργάνωση και Λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις».
.
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εγκύκλιος Β/οικ.22906/1909/2-7-2012 "Κοινοποίηση διατάξεων του Ν.4070/2012 (Α 82) - Διευκρινίσεις επ' αυτών".
.
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εγκύκλιος Β/οικ.52536/4730/13/24-10-2013 "Κοινοποίηση διατάξεων του Ν.4199/2013 (Α 216) «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις»".
.
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, Εγκύκλιος Β-73657/5586/12-12-2003 "Διευκρινίσεις σχετικά με την αναγραφή ή ανάρτηση διαφημίσεων στα αστικά και υπεραστικά λεωφορεία των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου του Ν.2963/2001".
.
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, Εγκύκλιος Β-56771/4226/03/27-1-2004 "Διευκρινίσεις για την παρακράτηση της εισφοράς 5% του άρθρου 13 του Ν.2963/2001".
.
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, Εγκύκλιος Γ5/48514/4437/4-9-2006 "Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 35 παρ. 2 του Ν.2093/1992 (ΦΕΚ Α181/1992) - (Κυρώσεις σε περίπτωση πετρελαίου θέρμανσης αντί πετρελαίου κίνησης σε οχήματα - νοθεία)".
.
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, Εγκύκλιος Α-2305/222/7-2-2007 "Παρέχονται διευκρινίσεις στην εφαρμογή του Π.Δ. 246/2006 - Κανονισμός προσωπικού ΚΤΕΛ ΑΕ και ΚΤΕΛ".
.
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, Εγκύκλιος Β-14611/1276/27-3-2008 "Καθορισμός αριθμού ορθίων επιβατών στους νέους τύπους υπεραστικών λεωφορείων".
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εγκύκλιος Β-25788/2075/30-4-2014 "Σύσταση στο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο του ειδικού λογαριασμού με τίτλο «Ειδικός Λογαριασμός Εισφοράς 1% του άρθρου 13 του Ν.2963/2001 για οικονομική ενίσχυση και εκσυγχρονισμό των ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ» ".
.
Υπουργείο Τουρισμού, Εγκύκλιος 16338/22-11-2012 "Νέο θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας Τουριστικών γραφείων - Δυνατότητα εκμίσθωσης επιβατιγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) με οδηγό".
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εγκύκλιος Β-οικ.22906/1909/2-7-2012 "Κοινοποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α 82) και διευκρινίσεις επί αυτών".
.
Υπουργείο Οικονομικών ΠΟΛ 1015/9-1-2014 "Εφαρμοστέος συντελεστής ΦΠΑ στις υπηρεσίες των μετόχων των ΚΤΕΛ ΑΕ και των μελών των ΚΤΕΛ".
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εγκύκλιος Γ/456/οικ.47369/3672/7-8-2014 "Ανακοίνωση δημοσίευσης του Ν.4276/2014 (Α 155) - Διευκρινίσεις για τα όρια ηλικίας των Τουριστικών λεωφορείων (νέων ή 5ετίας)".
Υπουργείο Μεταφορών, Εγκύκλιος Γ454/οικ.19446/1528/16-4-2015 "όριο ηλικίας απόσυρσης Τουριστικών λεωφορείων Δ.Χ.".
Υπουργείο Μεταφορών, Εγκύκλιος Α-6098/449/29-1-2015 "Πληρωμή εισφοράς 1% άρθρου 13 Ν.2963/2001 (Α 268)".
Υπουργείο Μεταφορών, Εγκύκλιος οικ.Α577/34/9-1-2015 "Κοινοποίηση διατάξεων του Ν.4313/2014 (Α 261) «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις»".
 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
 
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, Εγκύκλιος Α/11409/291/13-5-1998 «Αποδοχή της 215/1998 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με τον τρόπο ανάθεσης των μαθητικών εκδρομών, που διαλαμβάνεται η περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν.2446/1996, σε ειδικά τουριστικά λεωφορεία ή σε λεωφορεία των ΚΤΕΛ ή ΡΟΔΑ».
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 215/1998.
 
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, Εγκύκλιος Β-36092/2218/3-7-2000 «Αποδοχή της με αριθμό 317/2000 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με τη δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμφωνιών με τα ΚΤΕΛ για τις υπηρεσιακές και μη μετακινήσεις των οπλιτών θητείας των Ενόπλων Δυνάμεων, μετά την ισχύ του άρθρου 17 του Ν. 2641/98».
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 317/2000.
 
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, Εγκύκλιος Β-29584/3226/16-5-2001 «Αποδοχή της με αριθμό 286/2001 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με τον ορισμό προσώπου σε μεταφορική επιχείρηση που πληροί την προϋπόθεση της επαγγελματικής ικανότητας (επάρκειας) για λήψη άδειας μεταφορέα από νομικό πρόσωπο».
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 286/2001.
 
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, Εγκύκλιος Β/14262/1014/30-3-2004 «Αποδοχή γνωμοδότησης 88/2004 του νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με τον υπολογισμό της ηλικίας των λεωφορείων για τη χρηματοδότηση του άρθρου 12 του Ν.2963/2001».
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 88/2004.
 
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, Εγκύκλιος Α-31951/2881/22-6-2009 «Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 199/2009 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με τη μη εφαρμογή του άρθρου 25 του Ν.2963/2001 από τις ΚΤΕΛ ΑΕ».
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 199/2009.
 
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, Εγκύκλιος Β-39981/3322/10-11-2004 «Αποδοχή της 338/2004 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με τη μη δυνατότητα ανάπτυξης άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (π.χ. ίδρυση ιδιωτικού ΚΤΕΟ, κ.λπ.) από ΚΤΕΛ ΑΕ πλην αυτών που ορίζονται με το Ν.2963/2001», (π.χ. σύσταση ανεξαρτήτων μεταφορικών επιχειρήσεων.
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 338/2004.
 
Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, Εγκύκλιος 518687/13-8-2010 κοινοποίηση της γνωμοδότησης 137/2010 του Ν.Σ.Κ. «Ίδρυση και λειτουργία τουριστικού γραφείου από επιχείρηση ΚΤΕΛ Α.Ε. και χορήγηση σ’ αυτό Ειδικού Σήματος Λειτουργίας».
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 137/2010.
.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
.
Ν. 4313/2014 (Α 261) άρθρο 26 "Κανονισμός Δικαιωμάτων Επιβατών και εφαρμογή διατάξεων των Κανονισμών (ΕΚ) 181/2011, 1371/2007 και 2006/2004".
Κανονισμός (ΕΕ) 181/2011 "Για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν και την τροποποίηση του Κανονισμού 2006/2004".
Υπουργική Απόφαση Α/27733/2213/2015 (Β 1181) Κανονισμός δικαιωμάτων επιβατών τακτικών και έκτακτων γραμμών με μέσα δημόσιας μεταφοράς (λεωφορεία) και μέσα σταθερής τροχιάς.
Εγκύκλιος Α 39834/3060/2-7-2015 Κοινοποίηση ΦΕΚ Β 1181/2015 και οδηγίες για τον Κανονισμό Δικαιωμάτων Επιβατών τακτικών και έκτακτων γραμμών με λεωφορεία.
Εγκύκλιος Α46908/3536/7-8-2015 "Έκθεση Ελέγχου Εφαρμογής του Κανονισμού 181/2011".