ΚΤΕL Pierias

ΠιερίαAddress:   

15 N. DIKA STR.
601 00, ΚΑΤΕRΙΝI
Τel: 23510-24543/29338,
Fax: 23510-45394
Τel. in Athens: 210-8317059
email= ktelpier@otenet.gr