Ηλικία πρόσληψης οδηγών ΚΤΕΛ ΑΕ & ΚΤΕΛ

Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 246/2006 ως προς το ελάχιστο όριο ηλικίας πρόσληψης οδηγών.

Σύμφωνα με την τελευταία παράγραφο του άρθρου 16 του Ν.3897/2010 (ΦΕΚ Α΄208), τροποποιείται ο Κανονισμός του Προσωπικού (περ. β, παρ. 1, άρθρο 5, Π.Δ. 246/2006) ως προς τη δυνατότητα πρόσληψης οδηγών που έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος ηλικίας, αντί του 23ου .