Νομοθεσία

Παράρτημα Α – Βασικός Νόμος ΚΤΕΛ ΑΕ και ΚΤΕΛ ως ισχύει.

Ν. 2963/2001 (Α 268)

«Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις», κωδικοποιημένος όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με το Ν. 3082/2002 (Α 316), το Ν. 3109/2003 (Α 38), το Ν. 3185/2003 (Α 229), το Ν. 3254/2004 (Α 137), το Ν. 3333/2005 (Α 91), το Ν. 3446/2006 (Α 49), το Ν. 3534/2007 (Α 40), το Ν.3710/2008 (Α 216), το Ν.3717/2008 (Α 239), το Ν.4070/2012 (Α 82), το Ν.4199/2013 (Α 216), Ν.4233/2014 (Α 22), το Ν.4254/2014 (Α 85), το Ν.4262/2014 (Α 114), το Ν.4313/2014 (Α 261), Ν.4512/2018 (Α 5), το Ν.4530/2018 (Α 59) και το Ν.4568/2018 (Α 178).


Παράρτημα Β – «Διάφορες σχετικές διατάξεις νόμων»

Ν. 3109/03 (Α 38) άρθρο 25 παρ. 2

«Ρύθμιση θεμάτων επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων και άλλες διατάξεις»

Ν.2446/1996 (Β 276) άρθρο 1

«Τροποποίηση του ν.711/1977 (ΦΕΚ 284 Α) περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3446/2006 (Α 49) άρθρο 27 παρ.2, το Ν.4179/2013 (Α 175) άρθρο 29, το Ν.4254/2014 (Α 85) άρθρο πρώτο (ΣΤ 14) και το Ν.4336/2015 (Α 94) άρθρο 2 υποπαράγραφος Α2 παρ.3.

Ν. 2641/1998 (Α 211) άρθρο 17

«Για την Παλλαϊκή Άμυνα»

 

Ν. 2696/99 (Α 57) άρθρο 11 παρ. 5

«Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Διαφημίσεις σε στέγαστρα στάσεων)

Ν. 3446/2006 (Α 49) άρθρο 8 (παράγραφος 1, 2 και 5)

«Αναγκαστική αφαίρεση, πλειστηριασμός, δήμευση Δ.Χ. οχημάτων»

Ν.3710/2008 (Α 216) άρθρο 25 παρ. 5

«Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών»

Ν.1903/1990 (Α 142) άρθρο 18

«Για την τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το Νόμο 614/1977 (ΦΕΚ 167/Α/16.6.1977) και άλλων διατάξεων»

Ν. 3446/2006 (Α 49) άρθρο 26

«Οργάνωση και λειτουργία ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων – Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις» (Για τη μεταβίβαση λεωφορείων ιδιοκτησίας ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ)

Ν. 3463/2006 (Α 114) άρθρο 83

«Κύρωση κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Για τη Δημοτική Συγκοινωνία)

Ν. 3534/2007 (Α 40) άρθρο 17 παρ. 1

Ν. 3534/2007 (Α 40) άρθρο 26

Ν. 3710/2008 (Α 216) άρθρο 12

“Παράταση λειτουργίας σταθμών”, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν.4053/2012 (Α44)

Ν. 3710/2008 (Α 216) άρθρο 19

Επέκταση επαγγέλματος οδικού μεταφορέα

Ν. 4233/2014 (Α 22) άρθρο 18 παράγραφος 10

“Εκμ/ση Λ.Δ.Χ. από Δημόσιο Υπάλληλο λόγω κτήσης αυτού με γονική παροχή ή κληρονομιά ή δωρεά εν ζωή από συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έως β’ βαθμού ή από σύζυγο”

Ν. 3185/2003 (Α 229) άρθρο 20 παρ. 10

«Άδεια μεταφορέα τέκνων μετά την ενηλικίωσή τους που απέκτησαν Λ.Δ.Χ. λόγω γονικής παροχής ή κληρονομιάς»

Ν. 3852/2010 (Α 87) ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ {άρθρα 94 (παρ. 2 και 4), 186 (Τομέας Ε και Η εδάφιο 21), 204 (πρώτο εδάφιο και Τομέας Δ), 205 (παρ. 1 και 2), 210 (παρ. 1 και Τομέας Γ), 282 (παρ. 1), 283 (παρ. 3), 286}.

Ν. 3870/2010 (Α 138) άρθρο 18 παρ. 10

«Αναδιατυπώσεις και προσθήκες στο Ν. 3852/2010 (Α 87) ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

Ν. 4070/2012 (Α 82) άρθρο 118

«Κατάργηση ασφαλιστικής ενημερότητας για ΚΤΕΟ»

Ν. 4070/2012 (Α 82) άρθρο 119 παρ. 6

«Συμπλήρωση της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν.3891/2010 για το μεταφορικό έργο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ»

Ν. 4070/2012 (Α 82) άρθρο 119 παρ. 8 και 10

«Ηλεκτρονικό σήμα και όρια ηλικίας Τουριστικών λεωφορείων»

Ν. 4276/2014 (Α 155) άρθρο 49 παρ. 7

«Θέση σε κυκλοφορία νέου τουριστικού λεωφορείου (νέο δικαίωμα)»

Ν. 4276/2014 (Α 155) άρθρο 49 παρ. 8

«Αντικατάσταση τουριστικών λεωφορείων»

Ν. 4071/2012 (Α 85) άρθρο 10 παρ. 18

«Δημιουργία Α.Ε. από Δημοτικές Συγκοινωνιακές Επιχειρήσεις νήσων με τη συμμετοχή ΝΠΙΔ ή ΚΤΕΛ»

Ν. 4089/2012 (Α 206)

“Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος 2012 – 2013 (Α 171)», Μεταφορά της αρμοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις”

Ν. 4199/2013 (Α 216) άρθρο 51

«Προσωρινή άδεια λειτουργίας υφιστάμενων σταθμών υπεραστικών λεωφορείων»

Ν. 4199/2013 (Α 216) άρθρο 52 παράγραφος 3

«Μετάπτωση του ειδικού λογαριασμού 1% στο προγενέστερο καθεστώς»

Ν. 4199/2013 (Α 216) άρθρο 53

«Αποστάσεις ίδρυσης σταθμών υπεραστικών λεωφορείων»

Ν. 4313/2014 (Α 261) άρθρο 29 παρ. 1

«Υπόχρεοι υποβολής ασφαλιστικής ενημερότητας για την έκδοση άδειας ή πράξης αποχαρακτηρισμού λεωφορείου Δ.Χ.»

Ν. 4587/2018 (Α 218) άρθρο 60

«Φορολογία μεταβίβασης λεωφορείων Δ.Χ.»

Ν. 4313/2014 (Α 261) άρθρο 27

«Διεθνείς Γραμμές – Χρήση υπεραστικών σταθμών κατά το μεταβατικό στάδιο»

Ν. 4368/2016 (Α 21) άρθρο 96

«Συνδρομή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, κ.λπ.»

Ν. 4375/2016 (Α 51) άρθρο 74

«Μεταφορές προσφύγων και μεταναστών και με τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ»

Ν. 4445/2016 (Α 236) άρθρο 72 παρ. 4

«Μεταφορές προσφύγων και μεταναστών με επιβατικά οχήματα των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού»

Ν. 4568/2018 (Α 178) άρθρο 54 παρ. 2, 3 και 4

«Ρυθμίσεις θεμάτων περιοχής ΟΑΣΑ ΑΕ, ΟΣΕΘ ΑΕ και ΚΤΕΛ ΑΕ»


Παράρτημα Γ – «Υπουργικές αποφάσεις»

Υ.Α. Β-οικ. 60195/5172/13 (Β 3067)

«Βασικοί όροι ανάληψης υποχρέωσης μεταφοράς προσώπων με λεωφορεία ενταγμένα στις ΚΤΕΛ Α.Ε.»

Υ.Α. Β-54871/4060/03 (Β 1364)

«Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως αστικής ή υπεραστικής, καθώς και για τον καθορισμό αφετηριών, τερμάτων, διαδρομών στάσεων σταθμών, πρακτορείων εξυπηρέτησης και εκδοτηρίων εισιτηρίων», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Α-8949/834/09 (Β 941) όμοια

Υ.Α. Β-37835/2851/02 (Β 841)

«Όροι και προϋποθέσεις συνεκμετάλλευσης υφισταμένων ή νέων υπεραστικών διανομαρχιακών γραμμών που συνδέουν πρωτεύουσα ή Δήμο νομού με πρωτεύουσα ή Δήμο άλλου νομού»

Υ.Α. Β-15596/1141/03 (Β 330)

«Όροι και προϋποθέσεις καθορισμού ελαχίστου αριθμού υποχρεωτικών δρομολογίων των συγκοινωνιακών φορέων»

Υ.Α. 37492/1795/03 (Β 922)

«Καθορισμός τύπων και τεχνικών προδιαγραφών λεωφορείων για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία τους ως αστικών, υπεραστικών και ημιαστικών», κωδικοποιημένη όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 57865/2848/03 (Β 607/04) και Β 31078/2787/2009 (Β1423) όμοιες

Υ.Α. Β-13985/1070/05 (Β 321)

«Όροι και προϋποθέσεις αντικατάστασης, αστικών και υπεραστικών λεωφορείων» όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Α-74021/7150/22-12-2005 (Β 1925), Β-οικ. 55764/4593/16-10-2007 (Β 2064), Β 4957/496/2009 (Β 1423) και Β-36145/3422/2013 (Β 2064) όμοιες

Υ.Α. 54847/2655/03 (Β 607/04)

«Καθορισμός αποδεκτών αποκλίσεων μεταχειρισμένων λεωφορείων που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Κ.Υ.Α. Β-10868/764/03 (Β 265)

«Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας κ.λπ. για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών προγραμμάτων του άρθρου 12 του Ν. 2963/2001 (Α 268)», κωδικοποιημένη όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. οικ. Β-70092/5266/2003 (Β 1771) και 27119/2337/2006 (Β 926) όμοιες

Υ.Α. Β 15595/1140/03 (Β 330)

«Καθορισμός δικαιούχων ενισχύσεων των επενδυτικών προγραμμάτων του άρθρου 12 του Ν. 2963/2001»

Υ.Α. 45588/2076/02 (Β 1100)

«Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πιστοποίηση του έτους κατασκευής του πλαισίου λεωφορείων που πρόκειται να κυκλοφορήσουν ως αστικά ή υπεραστικά»

K.Y.Α. B-οικ. 7956/626/14 (B 449/2014)

«Καθορισμός διαδικασιών μετάπτωσης του λογαριασμού 1% της περίπτωσης α της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001, στο προγενέστερο του Ν.3697/2008 (Α 194) καθεστώς»

Κ.Υ.Α. Β/28590/2050/03 (Β 652)

«Λειτουργία του ειδικού λογαριασμού 1% της παραγράφου 1α του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001 (Α 268)», κωδικοποιημένη όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. οικ. Β-64430/4771/2003 (Β 1615) και Β-οικ. 61484/5271/13 (Β 62/16-1-2014) όμοιες

Υ.Α.  Β-1188/36/03 (Β 24)

«Διαδικασία λειτουργίας του ειδικού λογαριασμού 5% του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001 (Α 268)», κωδικοποιημένη όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. οικ. Β-36313/2854/2004 (Β 963) όμοια

Υ.Α.  Β-1187/35/03 (Β 24)

«Διαδικασία συμψηφισμού της εισφοράς της παραγράφου 18 του άρθρου 8 του Ν. 2366/1995 (Α 256)», κωδικοποιημένη όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. οικ. Β-13140/888/2003 (Β 306) και οικ. Β-63775/4711/2003 (Β 1624) όμοιες.

Κ.Υ.Α. Β 40413/3090/02 (Β 942)

«Όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης δικαιώματος εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου σε μεμονωμένα νησιά όπου κατά την ισχύ του Ν. 2963/2001 (Α 268) δεν παρέχεται τέτοιο έργο»

Υ.Α. Β 36935/2806/02 (Β 862)

«Αναγραφή ή ανάρτηση διαφημίσεων στα αστικά και υπεραστικά λεωφορεία των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου του Ν.2963/2001 (Α 268)»

Υ.Α. Β 36933/2804/02 (Β 862)

«Εξίσωση συνθηκών εκμετάλλευσης λεωφορείων ΚΤΕΛ», κωδικοποιημένη όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Β/16861/1227/2003 (Β 367), Οικ. Β-4741/341/2005 (Β 142) και Β-63656/4695/2003 (Β 1624) όμοιες


Παράρτημα Δ – «Προεδρικά διατάγματα»

Π.Δ. 246/2006 (Α 261)

«Γενικός Κανονισμός Προσωπικού των ΚΤΕΛ ΑΕ και των ΚΤΕΛ του Ν. 2963/2001», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 (τελευταία παράγραφος) του Ν.3897/2010 (Α 208), με το άρθρο 50 του Ν.4199/2013 (Α 216), με το Π.Δ. 94/2014 (Α 161) και το άρθρο 85 του Ν.4413/2016 (Α 148).

Π.Δ. 170/2003 (Α 140)

«Καθορισμός διοικητικών κυρώσεων, οργάνων και διαδικασία επιβολής τους στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες των λεωφορείων του Ν. 2963/2001»

Π.Δ. 79/2004 (Α 62)

«Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας Σταθμών υπεραστικών λεωφορείων και Σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων (εμπορευματικών σταθμών αυτοκινήτων)»


Παράρτημα Ε

Ν. 4313/2014  (Α 261) άρθρο 26

«Κανονισμός Δικαιωμάτων επιβατών και εφαρμογή διατάξεων των Κανονισμών (ΕΚ) 181/2011, 1371/2007 και 2006/2004»

Κανονισμός (ΕΕ) 181/2011

«Για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004»

Υ.Α. Α/27733/2213/2015 (ΦΕΚ Β 1181)

«Κανονισμός Δικαιωμάτων Επιβατών τακτικών και έκτακτων γραμμών με οδικά μέσα δημόσιας μεταφοράς (Λεωφορεία) και μέσα σταθερής τροχιάς (Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, Μετρό και Τραμ)»

Παράρτημα ΣΤ

Κανονισμός (ΕΚ) 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007

Ν. 4199/2013 (Α 216)

«Θεσμικό Πλαίσιο για τις δημόσιες Υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών – ΡΑΕΜ»

Ν. 4568/2018 (Α 178)

«για τις Αστικές οδικές επιβατικές μεταφορές»